Tag Archives: เทคโนโลยีเตือนภัยภิบัติ

การนำเทคโนโลยีมาใช้เตือนภัยภิบัติ

เทคโนโลยีปัจจุบันได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตของมนุษย์ เพราะเทคโนโลยีมีส่วนที่สำคัญในการติดต่อสื่อสาร หรือการนำไปใช้ในด้านธุรกิจ และเนื่องด้วยปัจจุบันโลกเราด้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดถัยพิบัติต่างๆมากมาย โดยเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันทั้งนี้เราสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเตือนภัยพิบัติต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับการสั่นไหวของแผ่นดิน สภาพอากาศ คลื่นลมในทะเล ซึ่งจะช่วยทำให้ทราบเหตุการณ์ก่อนและสามารถที่จะแก้ไขปัญหาหรือหาแนวทางการช่วยเหลือได้ทันท่วงที เนื่องจากปัจจุบันภัยพิบัติมีความรุนแรงมากกว่าในอดีต เช่น โคลนถล่ม ดังนั้นจึงมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้เพื่อเตือนภัย อย่างเช่น ระบบทุ่นเพื่อเตือนภัยสึนามิ โดยทำการติดตั้งเครื่องมือบันทึกความดันที่ด้านล่างของพื้นมหาสมุทร ซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนี้จะทำหน้าที่ในการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของแรงดันที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรและทำการศึกษาการเกิดสึนามิในพื้นที่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อใช้ในการหาแนวโน้มการเกิดเหตุการณ์อุบัติซ้ำของสึนามิในพื้นที่ แต่เป็นระบบที่ต้องใช้งบประมาณสูง จึงทำให้ไม่สามารถทำให้ครอบคลุมได้ทุกพื้นที่
ซึ่งหลักการของการใช้เทคโนโลยีที่กล่าวมานี้เป็นเพียงบางส่วนของการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อจัดการ และทำนายเหตุการณ์ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าเท่านั้น ในส่วนของภาครัฐและประชาชนเองก็ต้องมีการเตรียมพร้อมการรับมือ และต้องทำการแผนซ้อมสำหรับการอพยบไว้ล่วงหน้า เพื่อจะได้สามารถปฏิบัติการได้ทันถ่วงทีเมื่อได้รับรายงานถึงการเตือนภัยสึนามิ
ดังนั้นทุกภาคส่วนควรช่วยกันพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อเตือนภัย โดยการผสมผสานเทคโนโลยีต่างๆเข้าด้วยกัน เพื่อให้การเตือนภัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยระบบตรวจจับและเฝ้าระบบคลื่นตามชายฝั่ง ซึ่งเป็นระบบที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสามารถช่วยเสริมและยืนยันความถูกต้องของสัญญาณที่ตรวจวัดได้จากระบบทุ่น ด้วยเหตุนี้การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเตือนภัยพิบัตินั้นเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะนำมาใช้และแก้ไขปัญหาและเตือนภัยต่างๆได้ทันถ่วงที และยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดความสูญหายที่จะเกิดขึ้น เช่น ชีวิต ทรัพย์สินและอื่นๆ