Tag Archives: อุทกภัย

เทคโนโลยีถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อการตรวจวัดและพยากรณ์อากาศ

จากเหตุการณ์อุทกภัยในปี 2554 ที่ผ่านมา เป็นบทเรียนให้คนไทยได้ตระหนักว่า ถึงเวลาแล้วที่ประชาชนคนไทยทุกคนในทุกภาคส่วนจะต้องรู้เท่าทันภัยธรรมชาติและต้องร่วมด้วยช่วยกันในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านภัยธรรมชาติที่ถูกต้อง ชัดเจน และเข้าถึงประชาชนทั่วทุกภูมิภาค โดยมีกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานสำคัญในการพยากรณ์สภาพอากาศและเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบแต่ทั้งนี้การรายงานสภาพอากาศจะเปี่ยมประสิทธิภาพไปไม่ได้ หากขาดซึ่งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการรายงานสภาพอากาศได้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลอุตุนิยมวิทยาไปใช้ในการพัฒนากิจกรรมที่สามารถเกื้อกูลสนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการน้ำ เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ ความปลอดภัยของประชาชนให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้ข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยาทำการศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ใช้ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยามากขึ้น รวมถึงแสดงความก้าวหน้าของกรมอุตุนิยมวิทยาในด้านการเฝ้าระวัง ตัดตามพยากรณ์และการคาดหมายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทยและภูมิภาค ตลอดจนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของกรมอุตุนิยมวิทยา

สำหรับเทคโนโลยีซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อการตรวจวัดและพยากรณ์อากาศซึ่งจะทำให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อจะได้เตรียมพร้อมรับกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นนั้น บุญเลศ อาชีวระงับโรค ได้เน้นย้ำถึงการใช้เทคโนโลยีแบบศาสตร์ผสม เช่น การผสมผสานระหว่างอุทกศาสตร์และสมุทรศาสตร์เพื่อการพยากรณ์เรื่องน้ำ “ในอนาคตเราจะนำเทคโนโลยี QPE ( Quantitative Precipitation Estimate) / QPE ( Quantitative Precipitation Forcasting) มาใช้เพื่อการประมาณและการพยากรณ์น้ำฝนซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น ”

การพยากรณ์สภาพอากาศจะดีได้มิใช่อยู่ที่ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง หากแต่ต้องประกอบด้วย 3 ดี คือ ข้อมูลดีเทคโนโลยี และคนดี ซึ่งหมายถึงคนที่มีความรู้ดีและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยเฉพาะจากกรมอุตุนิยมวิทยาหากประกอบด้วยทั้ง 3 ประการครบถ้วยสมบูรณ์แล้ว เชื่อแน่ว่าพิบัติภัยจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นจะคลี่คลายและบรรเทาเบาบางลงได้ ไม่เกิดการสูญเสียให้เป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเฉกเช่นที่ผ่านมา