Category Archives: single license

single license แนะนำวิธีการสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

single license จะเป็นการทดสอบความรู้ด้านระบบและระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ความรู้ด้านทฤษฎีทางการเงิน การคำนวณหาผลตอบแทนและความเสี่ยงต่างๆ รวมไปถึงมารตฐานและจรรยบรรณในวิชาชีพนี้ โดยที่ผู้ที่จะเตรียมตัวสอบหลักสูตร single license นี้จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านวิชาทางการเงิน การลงทุน และเศรษฐศาสตร์ และมีความเข้าใจในระบบตลาดหลักทรัพย์เบื้องต้น ติว single license ที่ singlelicenseclub.com  เพิ่มโอกาสให้ผู้เข้าอบรมสอบผ่านและได้รับใบอนุญาตเพื่อนำไปส่งเสริมและเพิ่มโอกาสด้านหน้าที่การงาน ผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการสอบ single license ให้ผ่าน ด้วยหลักสูตรเข้มข้น เข้าใจง่าย เนื้อหาครบถ้วน สอนวิธีคำนวณและใช้สูตรด้วยความเข้าใจ เจาะลึกข้อสอบ single license ใหม่ล่าสุด และยังพร้อมเฉลยแบบละเอียด เน้นความเข้าใจแบบตรงประเด็น

หลังจากสอบ single license ผ่านแล้ว ถ้าอยากทำงานเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ แนะนำให้สอบ Derivative License อีกใบ เพื่อที่จะสามารถแนะนำการลงทุนให้กับลูกค้าในตราสารอนุพันธ์ได้ เช่น Gold Future, Set 50, Index Future หรือ Stock Future เป็นต้น เตรียมตัวเพิ่มอีกนิดหน่อยก็สามารถสอบอีกหนึ่ง License เพื่อเพิ่ม Value ให้กับตัวเองในการประกอบวิชาชีพนี้ได้แล้ว