Category Archives: ระบบคิว

ระบบคิว เหมาะกับทุกองค์กร

ระบบคิว เหมาะกับทุกองค์กร เพราะสามารถปรับแต่งให้เข้ากับองค์กรของคุณได้ ยกตัวอย่างเช่น

1. โรงงาน สามารถใช้ระบบคิวอัตโนมัติได้หลายรูปแบบ ทั้งเพื่อการขนส่ง การเข้าออกงาน การให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อรับบริการ เพื่อจัดการบริการระบบคิวอย่างเหมาะสม มีลำดับแน่นอน เป็นมืออาชีพในการให้บริการ

2. โรงพยาบาล ในการจัดการระบบคิวเพื่อการตรวจรักษาของผู้รับบริการ โดยมีการใช้บัตรคิวเพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการ โดยสามารถแยกหมายเลขให้กับผู้รับบริการเร่งด่วนได้ ไม่ยุ่งยาก ลดขั้นตอนในการฟังการเรียกชื่อ ขณะรอคิว เมื่อมีระบบบัตรคิวช่วยเมื่อทำการเรียกเลขคิว จะแสดงบริเวณหน้าจอแสดงผลลำดับคิว ลดการตกหล่นของผู้รับบริการ

3.ศูนย์ราชการ เพื่อการให้บริการให้ลูกค้าอย่างทั่วถึง จึงได้มีการใช้ระบบคิวอัตโนมัติในการให้บริการแก่ลูกค้า ลดการยืนรอคิว ต่อคิวเพื่อทำธุรกรรมใดๆ ก็ตาม เปลี่ยนเป็นการออกบัตรคิวตามการให้บริการแก่ลูกค้า โดยสามารถจัดหมายเลขของระบบคิวให้สอดคล้องแก่ลูกค้า ลดความซ้ำซ้อนและปัญหาการกระทบกระทั่งในการดำเนินงาน การเรียกคิวผ่านระบบจะทำให้ลุกค้าได้ทราบว่า คิวของตนอีกนานหรือไม่ สามารถช่วยในการคาดคะเนระยะเวลในการรอ หรืออาจเลือกที่จะไม่รอใช้บริการได้

4.ร้านอาหาร ร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์ที่มีผู้ใช้บริการเยอะ สามารถประยุกต์ใช้ระบบคิว เพื่อออกบัตรคิวให้กับลูกค้าผู้รับบริการได้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียกคิว ให้บริการแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการต่อคิว เรียกคิว แยกตามประเภทของการให้บริการทั้งแบบบุฟเฟ่ต์ หรือ สั่ง (a la carte) แยกได้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการสับสนและเข้าใจผิดของลูกค้า ป้องกันปัญหาคิวที่ลูกค้าชื่อเหมือนกันจากระบบเดิม

5.ธนาคาร สามารถใช้ระบบคิวอัตโนมัติช่วยในการให้บริการลูกค้า เพื่อให้การบริการลูกค้าเป็นไปได้อย่างราบรื่น เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ระบบคิวอัตโนมัติช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของความรวดเร็ว แยกส่วนงานอย่างเป็นระบบ

6.องค์กรอื่นๆ องค์กรอื่นๆสามารถประยุกต์ใช้ระบบคิว เพื่อออกบัตรคิว ในองค์กรได้ เนื่องจากระบบบัตรคิวของเราสามารถปรับแต่งยืดหยุ่น ให้ท่านได้อย่างเหมาะสม และยังมีบริการออกแบบระบบบัตรคิวให้กับองค์กรของท่านอีกด้วย