Category Archives: คลังสินค้าให้เช่า

ประโยชน์ของคลังสินค้าให้เช่าสำหรับธุรกิจ

คลังสินค้าให้เช่า เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ธุรกิจสามารถเลือกใช้ เพื่อจัดหาสินทรัพย์ไว้ใช้งานในกิจการสามารถสรุปประโยชน์ของคลังสินค้าให้เช่าได้ดังนี้
ด้านผู้เช่า
1. ผู้เช่าสามารถจัดหาสินทรัพย์ไว้ใช้งานโดยมีระยะเวลาการจ่ายเงินที่ผู้เช่าสามารถทยอยจ่ายได้โดยไม่ต้องเร่งรัดการจ่ายเงินเหมือนกับการกู้ยืมเงิน
2. ผู้เช่าสามารถลดความเสี่ยงในความล้าสมัยในด้านเทคโนโลยีของสินทรัพย์โดยสามารถเปลี่ยนสินทรัพย์ได้ง่ายกว่าการจัดซื้อ
3. การเช่าไม่ต้องหาหลักทรัพย์อื่นมาค้ำประกัน เช่นการกู้ยืมเงินและสามารถจ่ายค่าเช่าได้ครบตามจำนวนเงินที่ต้องใช้ในการจัดหาสินทรัพย์นั้น หากเป็นการกู้ยืมเงินสถาบันการเงินจะให้วงเงินเพียงแค่ร้อยละ 80 ของสินทรัพย์นั้น
4. ผู้เช่าสามารถนำค่าเช่าที่จ่ายในทุกงวดไปหักเป็นค่าใช้จ่ายตามที่กรมสรรพกรกำหนดได้เต็มจำนวน ในบางครั้งอาจจะมากกว่าค่าเสื่อมราคาที่กรมสรรพกรกำหนดให้คิดในแต่ละงวด

ด้านผู้ให้เช่า
1. ในกรณีที่ผู้ให้เช่าเป็นผู้ผลิตและผู้ขาย จะสามารถเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจได้และเมื่อหมดสัญญาเช่าอาจจะจูงใจให้ผู้เช่าซื้อสินทรัพย์ได้
2. ในกรณีที่การเช่าคลังสินค้าให้เช่านั้น ผู้ให้เช่าเป็นสถาบันการเงินและการเช่าเป็นลักษณะเหมือนการกู้ยืมเงินสถาบันการเงินจะมีรายได้จากดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาของการเช่าซึ่งดอกเบี้ยนั้นมักจะอยู่ในอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมปกติ